Filosofie DataLife

Zákazník středem zájmu

Středem zájmu DataLife jsou potřeby zákazníků. Jejich uspokojování je hlavním krédem zprostředkovatelské a poradenské činnosti spolupracovníků.

Osobní zodpovědnost

Osobní zodpovědnost každého jednotlivce za svůj osud je jedním ze základních východisek demokratické společnosti. DataLife stojí za tímto názorem.

Proto nabízíme produkty individuálního zabezpečení osob v důchodovém věku, proto podporujeme své spolupracovníky v samostatné podnikatelské činnosti a vyžadujeme osobní zodpovědnost při plnění úkolů.

Výkonnostní princip

Pro spolupracovníky DataLife platí, že jejich úspěch v této činnosti závisí především na osobní angažovanosti a výkonu.DataLife proto nabízí svým spolupracovníkům jednotný a spravedlivý systém postupu a provizí, založený v prvé řadě právě na výkonu.

Vzdělávání

Zvyšující se poptávka po produktech individuálního zabezpečení v důchodovém věku na jedné straně a potřeba spolupracovníků budovat si svou vlastní existenci na straně druhé vyžadují, aby systém strukturovaného přímého prodeje neustále a přiměřeně rostl. Patří proto k hlavním úkolům DataLife zodpovědně řídit růst počtu spolupracovníků a budovat kvalitní soustavu jejich vzdělávání.

Hospodárnost

DataLife je orientována na hospodárnost. Spolupracovníci  hledají optimální řešení pro uspokojování potřeb zákazníků. Výdělečná samostatnost každého jednotlivého spolupracovníka garantuje úspornost systému strukturovaného přímého prodeje jako celku.

Vývoj trhu

Změna v sociodemografické struktuře obyvatelstva České republiky zatěžuje stále více státní rozpočet, ze kterého jsou financovány důchody. Proto se zvyšuje poptávka po individuálním zabezpečení v důchodovém věku. Cílem DataLife proto mimo jiné je uspokojit tuto poptávku zprostředkováním kvalifikované nabídky.

Spolupracovník a jeho statut

DataLife využívá síť spolupracovníků – poradců, kteří jsou samostatnými podnikateli. Jejich spolupráce se řídí smlouvou o zprostředkování. Zákazník, trh, partneři a tedy i DataLife kladou na spolupracovníka vysoké nároky. Jen ten spolupracovník, který je splní, může být dlouhodobě úspěšný.

Bezvadné vystupování

Systém strukturovaného přímého prodeje vyžaduje od spolupracovníků DataLife vysokou míru odpovědnosti ve vztahu ke společenskému okolí, které tvoří základnu jejich činnosti. Každý spolupracovník proto musí přizpůsobit své chování vysokým společenským nárokům v soukromém životě, při náboru a vzdělání nových spolupracovníků, ale především při styku se zákazníky. Korektní vystupování a příkladný zevnějšek je nepsaným zákonem pro každého spolupracovníka DataLife.