Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního a pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“)

Společnost DataLife a.s., IČ 276 65 151, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno (dále jen „Společnost“), tímto z pozice finančního poradce – investiční podnik poskytující investiční poradenství a zprostředkovatel pojištění, který poskytuje pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou, tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelnosti v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“) informuje zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost a o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejich postupů a o poskytování dalších informací souvisejících s udržitelností ve smyslu Nařízení SFDR.

Cílem Nařízení SFDR je především zvýšení transparentnosti vůči klientům, zejména s ohledem na environmentální a sociální udržitelnost.

Udržitelné investice

Udržitelnou investicí je investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jakou jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společností, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů.

Faktory udržitelnosti

Faktory udržitelnosti jsou environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství.

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního poradenství a pojišťovacího poradenství v oblasti pojistných produktů s investiční složkou na faktory udržitelnosti

Společnost tímto informuje investory, že v současnosti nezohledňuje nepříznivé dopady investičního poradenství na faktory udržitelnosti. Společnost v současné době nepovažuje zohledňování hlavních nepříznivých dopadů poradenství za relevantní, a to jak z důvodu nedostupnosti standardizovaných informací v oblasti udržitelnosti ze strany emitentů, tak i z důvodu, že hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti nespadají do cílů poradenství.

Společnost do budoucna nevylučuje zohledňování nepříznivých dopadů poradenství na faktory udržitelnosti v rámci poskytování služeb. Společnost bude uvedenou oblast monitorovat a nejméně jednou ročně přezkoumá, zdali nedošlo ke změně výše uvedeného.

Nezačleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Rizika týkající se udržitelnosti, tedy nepříznivé události v oblasti environmentální a sociální udržitelnosti, stejně jako ostatní rizika, kterým Společnost při své činnosti čelí, mohou mít negativní dopad na Společnost, potažmo na klienty.

Rizika týkající se udržitelnosti zahrnují především environmentální (emise skleníkových plynů a související globální oteplování, energeticky náročný styl života, odpadové znečištění) a sociální problematiku (genderová diskriminace, ochrana lidských práv, dětská práce, ochrana zdraví pracovníků a další).

Společnost tímto informuje klienty, že v současnosti nezohledňuje rizika udržitelnosti jako samostatnou kategorii v rámci hodnocení rizik, a to především s ohledem na velikost Společnosti a dále na malý rozsah a způsob poskytovaných služeb.

Společnost do budoucna nevylučuje začleňování rizik týkajících se udržitelnosti v rámci poskytování služeb poradenství. Společnost bude uvedenou oblast monitorovat a nejméně jednou ročně přezkoumá, zdali nedošlo ke změně výše uvedeného

Zásady odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti

Společnost uplatňuje jiná hlavní pravidla a zásady odměňování, která jsou nastavena v souladu se sektorovou regulací a která jsou dlouhodobě udržitelná pro Společnost. I když zásady neobsahují jako hlavní kritéria snižování rizik udržitelnost, nejsou nastaveny způsobem, který by nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost podporoval.

Úplné znění Nařízení SFDR je dostupné pod odkazem zde.