Ochrana osobních údajů

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ

DataLife a.s. (dále v textu také jako „Společnost“ nebo „správce“) je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále v textu také jako „Nařízení“) a dále ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále v textu také jako „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů správce provádí za účely stanovenými právními předpisy, včetně zpracování pro účely předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále za účelem jednání o poskytnutí služeb, plnění smluvních závazků, technické a zákaznické podpory, zajištění bezpečnosti poskytovaných služeb, nabízení obchodu a služeb, marketingových aktivit a propagace, pro účely archivnictví, pro účely vymáhání případných nároků a pro ochranu práv správce a jeho oprávněných zájmů.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Správce zpracovává pouze takové údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a pro dodržování zákonných povinností a ochrany svých zájmů. Správce zpracovává osobní údaje, které mu subjekt předal nebo svou aktivitou sám vytvořil při jednání o uzavírání smluvního vztahu, v době jeho trvání a následně po jeho případném ukončení s ohledem na dobu uložení osobních údajů.

Mezi kategorie osobních údajů, které správce zpracovává, patří základní identifikační údaje subjektu, kontaktní údaje, údaje o poskytovaných službách, profilové údaje subjektu (zejména ty, které subjekt poskytl při vyplňování investičního dotazníku), případně další údaje (údaje nutné pro účely zabezpečení, údaje z proběhlé komunikace, údaje z případných stížností, reklamací, podpůrných technických požadavků, údaje z osobních schůzek, atp.).

Poskytnutí osobních údajů subjektů, které se správcem hodlají uzavřít smluvní vztah v rozsahu žádaném správcem, je dobrovolné, nicméně ze strany správce je jejich poskytnutí podmínkou uzavření smluvního vztahu.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů údajů mohou být zpřístupněny:

  • zaměstnancům a vázaným zástupcům Společnosti,
  • obchodním partnerům, se kterými Společnost spolupracuje,
  • zpracovatelům osobních údajů, s nimiž má Společnost zpracování osobních údajů blíže smluvně upraveno,
  • dalším osobám, ukládá-li Společnosti tuto povinnost kterýkoli legislativní předpis.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Mezi práva subjektu údajů patří:

  • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat po správci přenos osobních údajů, které mu poskytl, jinému správci. Nutným předpokladem je automatické zpracování osobních údajů správcem a zároveň se musí jednat o zpracování, které je založené na právním důvodu souhlasu či smlouvě.

  • PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ORGÁNU

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů správcem u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

  • PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo konkrétní zpracovatel, se kterým má správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, provádí zpracování v rozporu se zákonem na ochranu osobních údajů nebo v rozporu s Nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo konkrétního zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo úplný výmaz osobních údajů.

  • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování, jestliže nebude mít možnost uplatnit právo na výmaz, a tím donutit správce k omezenému zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.

  • PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU

Zpracovává-li správce osobní údaje subjektu na základě udělení souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

  • PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, správce je v souladu s Nařízením a zákonem na ochranu osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje na dobu trvání smluvních vztahů se správcem a na dobu dalších 10 let po jejich skončení, není-li stanoveno jinak.

U osob, se kterými Společnost jedná o uzavření smlouvy, k jejichž uzavření nedojde, zpracovává Společnost tyto údaje po dobu 1 roku. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely Společnost zpracovává osobní údaje po dobu 5 let. Pro vyloučení pochybností samotný souhlas či odvolání souhlasu uchovává Společnost z titulu oprávněných zájmů po dobu udělení souhlasu a 10 let poté, co souhlas zanikl. Každá doba uložení osobních údajů správce počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního roku.

V případě zájmu poskytne Společnost jako správce osobních údajů subjektům údajů dodatečné informace ohledně opatření, postupů a procesů zpracování osobních údajů.