Etický kodex společnosti DataLife a.s.

Společnost DataLife a.s. (dále jen společnost), nezávislý finanční zprostředkovatel, ve snaze o zvyšování úrovně služeb finančního zprostředkování a nastavení jednotných pravidel profesního chování vypracovala tento Etický kodex spolupracovníků společnosti DataLife a.s.

Etický kodex společnosti vychází z Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace pojišťoven, z platných právních ustanovení a norem, týkajících se předmětu činnosti společnosti, ze zvyklostí poctivého podnikání a nepsaných zásad. Vytváří etické mantinely jednání spolupracovníků společnosti, a to jak ve vztahu k finančním institucím a klientům, tak i ve vzájemném vztahu.

Zásady chování spolupracovníků a zaměstnanců DataLife

 • důstojně reprezentují společnost
 • finanční zprostředkovatelé a poradci, se při své práci řídí všemi obecnými zákonnými normami a pravidly hospodářské soutěže a dodržují obchodní zvyklosti v souladu s dobrými mravy
 • při své činnosti se důsledně vyvarují jakéhokoliv jednání, které by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o poskytovaných službách, ať už ve vztahu ke společnosti, jiným společnostem působícím na trhu v téže oblasti nebo finančním institucím
 • vyvarují se používání nepravdivých, zkreslených či pomlouvačných výroků o konkurenčních společnostech či finančních institucích, a to i mimovolně
 • jsou si vědomi, že svým jednáním vždy reprezentují společnost a proto i v osobním životě a čase mimopracovním dbají toho, aby nejednali v rozporu s platným právním řádem, obecně platnými zásadami slušného chování a tímto kodexem
 • v souladu s platnými zákony dodržují obchodní tajemství a zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech, týkajících se osobních údajů a finančních transakcí klientů a to i po ukončení svého působení ve společnosti
 • jsou si vědomi znění zákona o ochraně osobních údajů a při své práci s osobními i firemními daty se zněním tohoto zákona řídí
 • nezneužijí informace a materiální prostředky společnosti ve svůj osobní prospěch a při své práci postupují vždy tak, aby nepoškodili společnost a její dobré jméno
 • vyvarují se činností, které vytvářejí konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy společnosti finančního zprostředkování a poradenství jako oboru
 • v rámci firemní strategie společnosti soustavně pečují o své vzdělávání a zvyšování svých profesních znalostí
 • uplatňují zdvořilý, korektní a nestranný přístup ke všem klientům a poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o finančních produktech a jejich cenách a vyvarují se klamavého popisu produktů a klamavé reklamy
 • při poskytování informací a finančních služeb neuplatňují agresivní způsoby a nevyvíjí na klienta nátlak, respektují právo na soukromí a vyvarují se nadměrného obtěžování klienta
 • jsou v rámci své kvalifikace odpovědni za komplexní analýzu finanční situace klienta, zpracování návrhů finančních programů, konzultační a poradenskou činnost a správu uzavřených finančních produktů
 • obchodní jednání s klientem vedou vždy v souladu s obchodními zájmy účastníků bez jakékoliv předpojatosti či zvýhodňování a nedávají přednost svým zájmům před zájmy klienta
 • mají platné pojištění profesionální odpovědnosti, pokud je to zákonnými normami pro jejich činnost vyžadováno
 • bude-li o to klientem požádán je finanční zprostředkovatel povinen sdělit způsob svého odměňování a to v souladu se zákonem
 • pokud je požádán, aby jednal v rozporu s právními předpisy, vnitřními pravidly společnosti nebo tímto kodexem, důrazně a jednoznačně odmítne takové jednání a v závažných případech neprodleně oznámí tuto skutečnost s uvedením podrobností vedení společnosti
 • v rámci své kvalifikace má neustále přehled o stavu finančního trhu, o jednotlivých finančních institucích a jejich produktech
 • při své práci má vždy na paměti, že zájem klienta a jeho spokojenost jsou prvořadé, chová se nestranně a profesionálně
 • při vzájemné vnitrofiremní komunikaci uplatňují pravidla korektního postoje a přístupu jako při kontaktu s klientem nebo jiným vnějším subjektem
 • v souladu s obecně platnými normami, dobrými mravy a firemní kulturou společnosti jsou loajální nejen ke společnosti, ale také vzájemně mezi sebou, tzn., že veškerá komunikace probíhá v rovině kolegiality a dosažení společného cíle
 • jsou si vědomi, že firemní kultura každé společnosti se nejvíce odráží ve vnitřní komunikaci, a proto svým jednáním a postoji podporují a upevňují vnitřní integritu společnosti, jejíž jsou součástí
 • případná pracovní či osobní nedorozumění řeší bez emocí, věcným způsobem a vždy pouze v rozsahu konkrétní situace sami, nebo s pomocí nadřízeného
 • uplatňují pravidlo otevřenosti. Připomínky či doporučení k práci kolegy či jiného spolupracovníka společnosti řeší přímou komunikací. Neuchylují se k prostředkům vzájemných pomluv nebo polopravd, která by mohla vést k poškození pověsti jiného spolupracovníka.
 • dosažením manažerské či ředitelské pozice se stávají vzory chování pro ostatní spolupracovníky a veřejnost. Proto jednají ve shodě s tímto postavením a naplňováním firemní strategie.
 • vždy jednají v souladu s pravidly společnosti a jejich vzájemná spolupráce je vedena odpovědností k rozvoji firmy.